Sedinta ordinară de Consiliu Local

Azi, 27 mai 2021, la orele 15, în sala mică a Casei de Cultura Elisabeta Bostan se va desfasura ședința de Consiliu Local Buhuși . Accesul este liber, dar nu este garantata exprimarea libera. Conform ultimelor sedinte, exprimarea cetatenilor se poate face doar cu ,,acordul consilierilor”. Evident, masură ilegală. Se vor respecta masurile specifice pandemiei covid.

Ordinea de zi a sedintei este:

1. Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept – înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local – pentru dl DIACONU FLORIN şi declararea locului acestuia ca fiind vacant – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea și completarea prețurilor/tarifelor pentru unele servicii publice de alimentare cu apă și de canalizare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare a bunului imobil – teren în suprafață de 542 mp, cu destinația spațiu verde, aparținând domeniului public al localității, situat în orașul Buhuși, Bd. Republicii, în vederea concesionării directe – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe a unor suprafețe de teren, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situate în str. N. Bălcescu, în vederea amplasării unor mese cu scaune – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe și stabilirea prețului de vânzare a bunului imobil – teren în suprafață de 16 mp, nr.cadastral 61120-C1-U3, situat în Buhuşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr.5 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea vânzării directe și stabilirea prețului de vânzare a bunului imobil – teren în suprafață de 36 mp, nr.cadastral 61120-C1-U1, situat în Buhuşi, Str. Nicolae Bălcescu, nr.5 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă concesionării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a terenului în suprafaţă de 9.472 mp (din totalul de 64.684 mp), nr. cadastral 64753 și a terenului în suprafață de 4.482 mp (din totalul de 10.710 mp), nr.cadastral 64806, situate în Buhuşi, zona “Groapa Lacului” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii terenul în suprafață de 6,65 mp mp, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea concesionării directe – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Liceului Teoretic „Ion Borcea” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Ștefan cel Mare” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă închirierii prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a clădirii cu destinația “Cabinet medical”, în suprafață de 67 mp, nr.cadastral 60783-C2, situată în incinta Complexului de servicii comunitare și Centru de consiliere, strada Republicii nr.70 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașul Buhuși, strada Libertății, numărul 94, pentru doamna Știrbu Cristina Ioana – inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Proiect de Hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar dlui MUNTEANU LUCIAN ANDREI – inițiator Primarul orașului Buhuși;
15. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
16. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Statului de funcţii și a Organigramei Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
18. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 1/14.01.2015 ,,privind aprobarea structurii organizatorice cu un total de 203 paturi a Spitalului Orășenesc Buhuși” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Școlii Gimnaziale „Mihail Andrei” Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul I – anul 2021 al Orașului Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini aferent documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie publică având ca obiect execuţia lucrărilor de „Extindere rețea gaze naturale, presiune redusă, strada Casa de apă, oraș Buhuși, județ Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ” Extindere rețea gaze naturale presiune redusă strada Casa de apă, oraș Buhuși, județ Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
23. Proiect de Hotărâre privind aprobarea rectificării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Extindere rețea gaze naturale presiune redusă strada Orbic – oraș Buhuși, județul Bacău” – inițiator Primarul orașului Buhuși;
24. Proiect de Hotărâre pentru includerea unor mijloace fixe în domeniul public al U.A.T. Buhuși a bunurilor mobile de retur finanțate în totalitate din sursele proprii ale companiei, care sunt amortizate integral și darea lor in administrare și exploatare SC CRAB SA conform contractului de delegare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
25. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Local Buhuși nr. 209/23.12.2020 ,,pentru stabilirea numărului și cuantumului burselor de merit, de studiu și de ajutor social pentru elevii din învăţământul preuniversitar de stat, cu frecvenţă, care se acordă în anul şcolar 2020 – 2021’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși;
26. Proiect de Hotărâre privind soluționarea de către Consiliul Local Buhuși a plângerii prealabile, formulate în baza art. 7 alin. (1) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată, de către dl Păduraru Adrian, prin care se solicită abrogarea punctului nr.1 al art.2 din HCL nr. 59/21.04.2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
27. Informare activități Proiect ROSE – diseminare rezultate – Liceul Teoretic ,,Ion Borcea’’.
28. Diverse.

Recommended For You