GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Gazeta de Buhuși respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și își însușește prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Desi in activitatea noastră intrăm în contact cu diverse persoane care, pentru a susține punctul lor de vedere ne prezintă documente, Gazeta de Buhuși nu colectează și nu stochează, in mod intenționat, aceste date care privesc persoanele respective. Alte detalii legislative privind datele cu caracter personal puteti afla de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP.

DISCLAIMER: Gazeta de Buhuși nu cere, nu procesează și nu stochează date personale ale persoanelor fizice cu care avem relații în virtutea profesiei noastre de gazetari.

Ultima actualizare: la 8 aprilie 2022.