Statul a crescut ajutorul de deces

Valoarea ajutorului de înmormântare este majorată în 2023 cu aproape 700 de lei, potrivit legii prin care se stabilește bugetul asigurărilor sociale pentru 2023.

Valoarea ajutorului de deces 2023 este stabilită la:

– 6.789 de lei – în cazul asiguratului sau pensionarului;

– 3.395 de lei – în cazul unui membru de familie al asiguratului sau al pensionarului.

Când se achită ajutorul de deces 2023

Ajutorul de deces 2023 se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către:

• casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia;

• instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.
Cine beneficiază de ajutor de ajutor de deces 2023

Legislația prevede că, atunci când asiguratul sau pensionarul a decedat, cel care intră în posesia sumei de bani este soțul care a supraviețuit sau părintele, copilul, tutorele legal, etc. Dacă aceste persoane lipsesc, persoana care face dovada că a suportat cheltuielile de deces va beneficia de acest drept.

Conform Casei Naționale de Pensii Publice, actele necesare pentru obținerea ajutorului de deces 2023 sunt următoarele:

• cerere pentru acordarea ajutorului de deces ( anexa nr. 11);

• certificat de deces (original şi copie);

• act de identitate al solicitantului (original şi copie);

• acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);

• dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);

• act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);

• adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).

• adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.

• dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Conform legii bugetului asigurărilor sociale de stat, publicată în Monitorul Oficial, valoarea ajutorului de deces in anul 2022 erau mai mici si aveau următoarele valori:

– 6.095 lei pentru situația în care persoana decedată avea calitatea de asigurat sau de pensionar;

– 3.048 lei pentru situația în care persoana decedată nu avea calitatea de asigurat sau de pensionar.

Baza legala: OUG 103/2017.

Recommended For You