Ședință ordinară de Consiliu Local, joi 30 sept.

În data de 30 sept. 2021, la orele 14, se va desfașura ședința Consiliului Local Buhuşi în şedinţă ordinară ce va avea loc  la sediul Primăriei Buhuși din str. Republicii, nr. 5, cu ordidea de zi dată mai jos. Intrarea este liberă, dar nu este garantată neevacuarea din sală de către forțele ostile și opuse democrației…

Ordinea de zi:

1. Proiect de Hotărâre privind însușirea documentației de evaluare nr.19717/22.06.2021 si a documentației cadastrale nr.63567, precum și aprobarea vânzării directe și stabilirea prețului de vânzare a bunului imobil – teren în suprafață de 240 mp, aparținând domeniului privat al localității, situat în Buhuşi, Str. Ion Ionescu de la Brad, nr.29 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii terenul în suprafață de 10 mp, situat în Buhuşi, Str. Mihai Viteazu, Bl.38, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, de publicitate imobiliară şi de evaluare, în vederea concesionării directe – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea criteriilor si procedurilor de organizare și desfășurare a concursului pentru ocuparea funcției contractuale vacante, de conducere, de director al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre pentru modificarea art.1 din HCL nr.135/26.08.2021 ,,privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Buhuși în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu’’ Buhuși, pentru anul școlar 2021 -2022’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire aferentă concesionării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat a clădirii fostei “Centrale termice”, în suprafață de 471 mp, nr.cadastral 61002-C1, și a terenului aferent, în suprafață de 703 mp, nr.cadastral 61002, situate în Buhuşi, strada Tineretului – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea închirierii directe de către S.C. HERACOM S.R.L. a unui teren în suprafață de 19 mp, aparținând domeniului public al orașului Buhuși, situat în Buhuşi, str.Libertății, Bl.227, parter, în vederea amenajării, pe structură de lemn, a unei terase acoperite – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind însușirea documentației de evaluare nr.29209/16.09.2021, a documentației cadastrale nr.65311, precum și stabilirea prețului de concesiune directă a bunului imobil – teren în suprafață de 7 mp, aparținând domeniului privat al localității, situat în Buhuşi, Str. 1 Mai – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind însuşirea documentaţiei de evaluare nr.29210/16.09.2021 și a documentaţiei cadastrale nr.65318, precum și stabilirea prețului de concesiune directă a bunului imobil – teren în suprafață de 4 mp, aparținând
domeniului privat al localității, situat în Buhuşi, Str. Bradului – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind asocierea Județului Bacău cu Orașul Buhuși în vederea finanțării și realizării lucrărilor de întreținere periodică a drumului județean DJ 158 Buhuși – limita județului Neamț – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea unor repartiții din fondul locativ pentru 3 chiriași din orașul Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli ale Consiliului Local Buhuşi pe anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind dezmembrarea imobilului cu identificatorul cadastral 11072 situat in tarlaua 45, parcela 866 in suprafață de 49.321 mp – deținator UAT Buhuși (rezervă a comisiei locale de fond funciar) pentru obținerea suprafeței de 5000 mp, înscrisă în fișa tehnică a domnului Ailoaie I. Mihai, în vederea emiterii titlului de proprietate – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității suprafața totală de 76,2753 ha cu destinația de teren arabil, însușirea documentației de evaluare nr.37/27.07.2021, a documentației cadastrale, precum și aprobarea închirierii acestora în condițiile legii – inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul II – anul 2021 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
15. Proiect de Hotărâre privind scoaterea din funcțiune, casarea și valorificarea unor bunuri – mijloace fixe și obiecte de inventar, în condițiile legii – inițiator Primarul orașului Buhuși.
16. Proiect de Hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale strecurată în Planul Urbanistic General (P.U.G.) al localității aprobat prin la HCL nr.75/2002 – parte desenată – planșe, cu privire la identificarea terenului înscris în cartea funciară sub nr.61940 – inițiator Primarul orașului Buhuși.
17. Diverse.

Recommended For You