Sedință ,,maraton ”de consiliu local

Mâine, 24 februarie 2022, la orele 14, la sediul primăriei Buhuși va avea loc ședința de Consiliu Local covocată de primarul Vasile Zaharia.

Majoritatea proiectelor propuse de primar sunt dintre cele mai obișnuite, care fac parte din activitatea curentă a primăriei sau instituțiilor subordonate ei. Dar pe ordinea de zi, dată mai jos, există și proiecte ,,fierbinți”, precum ,,Raportul Camerei de Conturi Bacău” (care prelungește data de recuperare a unordatorii către primaria Buhuși) sau Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2022 – care este strân legat de bugetul orașului buhuși pentru 2022. De asemenea, primarul supune atentiei consilierilor aprobarea conturilor de executie bugetara a scolilor din oras, o chestiune mai sofisticata, destinata celor care cunosc contabilitate si stiu sa descifereze unde se ascund diverse cheltuieli din documente. ,,Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2022 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși” (pct. 23 si 24 – celălalt similar) sunt sub semnul intrebarii, fiind dosare pe rol in justitie.  Cu aceată ocazie, vom vedea ce poate pielea opoziției – căci consilierii din partea primarului nu vor face decât să aprobe.

Proiecte propuse:

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Spitalului „Prof. Dr. Eduard Apetrei” Buhuşi
2. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Școlii Gimnaziale ,,Mihail Andrei” Buhuşi
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Școlii Gimnaziale ,,Ștefan cel Mare” Buhuşi –
4. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparține domeniului privat al localității, bunul imobil Lot 4, alcătuit din: teren cu nr. cad. 61763 ac, în suprafață de 13.239,00 mp și bunurile imobile: clădire identificată cu nr. cad. 61763-C1 în suprafață de 1.311,00 mp și clădire identificată cu nr. cad. 61763-C2 în suprafață de 369,00 mp, situate în intravilanul oraşului Buhuşi, Str. Libertăţii, nr.36 (Platforma industrială Buhuşi), precum și aprobarea întocmirii documentaţiei de evaluare în vederea vânzării prin metoda licitației publice
5. Proiect de Hotărâre privind constatarea că aparţine domeniului privat al localităţii bunul imobil – teren în suprafață de 198 mp, situat în Buhuşi, Str. Ceahlău, nr.1, precum şi aprobarea întocmirii documentaţiilor de cadastru, de notare în Cartea Funciară, şi de evaluare, în vederea vânzării directe
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr. 4 la Documentul de Poziție privind modul de implementare a proiectului ”Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”
7. Proiect de Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al orașului Buhuși a terenului intravilan în suprafaţă totală de 2.836,00 mp, situat în Buhuşi, Str. Libertății (zona fostului târg săptămânal), aprobarea întocmirii documentaţiilor de dezlipire în 3 loturi, precum și evaluarea terenului în suprafață de 2.836,00 mp mp în vederea concesionării prin metoda licitației publice deschise cu ofertă în plic sigilat
8. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Școlii Gimnaziale ,,Mihai Eminescu” Buhuşi
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare și funcționare a Centrului de zi pentru copilul aflat în dificultate – Complexul de Servicii Comunitare, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare și funcționare/ROF a Centrului de îngrijire și recuperare de zi pentru copilul cu handicap/dizabilități – Complexul de Servicii Comunitare Buhuși, aflat în subordinea Consiliului Local Buhuși
11. Proiect de Hotărâre privind utilizarea definitivă a excedentului bugetului de venituri proprii a Liceului Teoretic “Ion Borcea” Buhuși pentru secțiunea funcționare, rezultat la finalul anului 2021
12. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Liceului Teoretic ,,Ion Borcea” Buhuşi
13. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Buhuși și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Liceul Teoretic “Ion Borcea” Buhuși
14. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Buhuși și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct la Școala Gimnazială “Mihai Eminescu” Buhuși
15. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Buhuși și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială “Ștefan cel Mare” Buhuși
16. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local Buhuși și a unui membru supleant în comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției de director la Școala Gimnazială “Mihail Andrei” Buhuși
17. Proiect de Hotărâre privind aprobarea repartiției imobilului din fondul locativ al orașul Buhuși, strada 9 Mai, numărul 22, pentru doamna Coțovanu Liliana
18. Proiect de Hotărâre privind scăderea din evidenţele fiscale a unor debite restante (amenzi circulație, amenzi și alte sancțiuni) pentru contribuabilii – persoane fizice, decedați în cursul anilor 2018-2022
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata impozitului pe clădiri pentru anul 2022 a unui număr de 7 (șapte) contribuabili care au executat reabilitarea termică a locuinţelor în anul 2021
20. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Programului de gospodărire a oraşului Buhuşi pentru anul 2022
21. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV și întreg anul 2021 al Clubului Sportiv Orășenesc Buhuşi
22. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2022 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși
23. Proiect de Hotărâre privind acordarea normei de hrana pe anul 2022 personalului din cadrul Politiei Locale Buhusi a aparatului de specialitate al Primarului Orasului Buhusi
24. Proiect de Hotărâre privind însușirea constatărilor și măsurilor stabilite de către Camera de Conturi Bacău prin Raportul de follw-up nr.10822/27.01.2022 încheiat în urma acțiunii de verificare a măsurilor dispuse prin Decizia nr.8/26.03.2020 și consemnate în decizia nr.8/1/2022 – de prelungire a termenului înaintate de Camera de Conturi Bacău la data de 10.02.2022
25. Proiect de Hotărâre privind aprobarea contului de execuţie bugetară pe trimestrul IV – anul 2021 al Orașului Buhuși
26. Proiect de Hotărâre privind acordarea Titlului de ”Cetăţean de onoare al orașului Buhuși” doamnei ELISABETA BOSTAN

Suplimentar: Proiect de hotarare privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrativ-Teritoriale orașul Buhuși pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor a S.C. Compania Regională de Apă Bacău S.A. din 25.02.2022

RAPOARTE care vor fi prezentate (de obicei nu sunt prezentate, se trece peste)
27. Raportul Primarului privind starea economică, socială, de mediu şi gestionării bunurilor oraşului Buhuşi pe anul 2021.
28. Raportul Viceprimarului privind activitatea desfăşurată împreună cu compartimentele de specialitate din cadrul primăriei pe anul 2021.
29. Raportul de activitate al domnului consilier Dornescu Gheorghe pentru anul 2021 – vezi articolul Gazetei de Buhusi
30. Raportul de activitate al domnului consilier Flenchia Sorin pentru anul 2021.
31. Raportul de activitate al domnului consilier Lăzăroiu Adrian pentru anul 2021.
32. Raportul de activitate al domnului consilier Olaru Ciprian Emilian pentru anul 2021.
33. Raportul de activitate al domnului consilier Pobereznic Sandu pentru anul 2021.
34. Raportul de activitate al domnului consilier Rotaru Răzvan Sebastian pentru anul 2021.
35. Raportul de activitate al domnului consilier Turcea Ionel pentru anul 2021 – vezi articolul Gazetei de Buhusi
36. Raportul de activitate al domnului consilier Ursu Bogdan Constantin pentru anul 2021.
37. Raport privind activitatea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor Fără Stăpân al U.A.T orașul Buhuși in anul 2021.

38. Diverse.

Recommended For You