28 ian – Ședință ordinară de CL

Joi, 28 ian. la orele 14 va avea loc ședința ordinară a CL Buhuși. Aceasta se va desfășura la sala mică a Casei de Cultură Elisabeta Bostan Buhuși. Intrarea este liberă, iar respectarea măsurilor de prevenție contra COVID-19 este obligatorie.

Ordinea de zi este următoarea:

1. Proiect de Hotărâre privind alegerea ,,Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Orașului Buhuși pentru ședințele din lunile IANUARIE, FEBRUARIE, MARTIE 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
2. Proiect de Hotărâre privind încetarea de drept – înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local -pentru dl Păduraru Adrian şi declararea locului acestuia ca fiind vacant – inițiator Primarul orașului Buhuși;
3. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind efectuarea lunară a acţiunilor şi lucrărilor de interes local de către persoanele beneficiare de ajutor social de pe raza oraşului Buhuşi pe anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
4. Proiect de Hotărâre privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenţii personali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
5. Proiect de Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a normei de hrană pe anul 2021 personalului Serviciului Poliția Locală Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
6. Proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană pe anul 2021 personalului din cadrul Serviciului Poliția Locală Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
7. Proiect de Hotărâre privind modificarea art.1 alin.(1) și alin.(3) litera a), art.2 alin (1) și (2), art.3 alin (1), art.9 alin.(2) litera a), din Contractul de concesionare nr.5449/06.03.2014, încheiat între Consiliul Local Buhuși și S.C. Hunting Fun S.R.L. – inițiator Primarul orașului Buhuși;
8. Proiect de Hotărâre privind abrogarea Hotărârii de Consiliu Local Buhuși nr.70/27.04.2017 de aprobare a Regulamentului privind procedura de vânzare a unor bunuri – terenuri proprietate privată a orașului Buhuși ce fac obiectul unor contracte de închiriere/concesionare, precum și a altor prevederi/metodologii sau regulamente adoptate de Consiliul Local Buhuși, contrare O.U.G. nr.57/2019 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
9. Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al Orașului Buhuși, din imobil cu destinaţia de “Grădiniță” în imobil cu destinația locuință de serviciu – inițiator Primarul orașului Buhuși;
10. Proiect de Hotărâre privind aprobarea schimbării destinaţiei unui imobil aparţinând domeniului public al Orașului Buhuși, din imobil cu destinaţia de “Dispensar” în imobil cu destinația locuință de serviciu – inițiator Primarul orașului Buhuși;
11. Proiect de Hotărâre privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli pentru Primăria orașului Buhuși și serviciile publice subordonate Consiliului Local Buhuși, pentru anul 2021- inițiator Primarul orașului Buhuși;
12. Proiect de Hotărâre privind constituirea la Comisiei Locale de Ordine Publică a orașului Buhuși și abrogarea HCL nr. 31/16.02.2015 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
13. Proiect de Hotărâre privind schimbarea destinației unor spații din incinta Casei de Cultură “Elisabeta Bostan” Buhuși , str. N. Bălcescu, nr.1, în centru de vaccinare împotriva COVID-19, pentru perioada derulării campaniilor de vaccinare – inițiator Primarul orașului Buhuși;
14. Proiect de Hotărâre pentru aprobarea componenței Comisiei de Siguranță a Circulației constituită la nivelul Orașului Buhuși și aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea comisiei de siguranţă a circulaţiei – inițiator Primarul orașului Buhuși;
15. Proiect de Hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsã în Anexa nr. 8 – punctul 5 din HCL nr. 197/23.12.2020 privind aprobarea impozitelor, taxelor locale, a amenzilor şi a altor taxe locale care constituie surse de venit ale bugetului local pentru anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
16. Proiect de Hotărâre privind prelungirea termenului de depunere a cererilor de anulare a accesoriilor aferente obligaţiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, datorate bugetului local al Oraşului Buhuşi – inițiator Primarul orașului Buhuși;
17. Proiect de Hotărâre privind utilizarea definitivă a excedentului anilor precedenți pentru acoperirea necesităților instituției, secțiunea funcționare a bugetului de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii în anul 2021 – inițiator Primarul orașului Buhuși;
18. Proiect de Hotărâre privind transformarea unei funcții contractuale vacante din cadrul Serviciului Administratea Domeniului Public Privat, Constructii și Iluminat Public, din subordinea Consiliului Local Buhuși – inițiator Primarul orașului Buhuși;
19. Proiect de Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului ,,Lucrări de intervenție, reabilitare și modernizare spații: Compartiment spălătorie, Bloc alimentar și Centru comunitar integrat din cadrul Spitalului Prof. Dr. Eduard Apetrei Buhuși’’ – inițiator Primarul orașului Buhuși;
20. Informare privind activitatea desfășurată de membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență și a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență la nivelul orașului Buhuși pe anul 2020 și măsurile ce se impun pentru anul 2021.
21. Raport de activitate al Complexului de Servicii Comunitare Buhuși pe anul 2020.
22. Diverse.

Documentele proiectelor de HCL se gasesc pe situl primariei Buhusi

 

Recommended For You

Leave a Reply