GDPR

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Gazeta de Buhuși respectă dreptul persoanelor la protecția datelor cu caracter personal și își însușește prevederile Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date. Deși in activitatea noastră intrăm în contact cu diverse persoane fizice care, pentru a susține punctul lor de vedere ne prezintă documente, Gazeta de Buhuși nu colectează și nu stochează, in mod intenționat, aceste date care privesc persoanele respective. Alte detalii legislative privind datele cu caracter personal puteti afla de la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ANSPDCP.

DISCLAIMER: Gazeta de Buhuși nu cere, nu procesează și nu stochează date personale ale persoanelor fizice cu care avem relații în virtutea profesiei noastre de gazetari. De asemenea, noi nu cerem date de carduri sau alte instrumente de plata bancare. Orice cerere de acest fel care va poate parveni in numele nostru este o cerere falsă și drept urmare vă recomandăm să contactați autoritățile și/sau să ne cereți ajutorul prim modalitatile de contact de aici.

Ultima actualizare: la 8 aprilie 2022.